Program megvalósítói

Főpályázó: SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Zanati út 1
Tel: +36 94 513-310
fax:  +36 94 513-311
info [at] rehab-team [dot] hu

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaságot 2002 augusztusában alapította Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése. A társaság megalapításával 2003. január 1-jétől megszűnt a tízéves múltra visszatekintő Segítőház, mint költségvetési intézmény. A társaság 2009. évben a társaság jogi formája nonprofit Kft-vé alakult.

A jogelőd intézményben szerzett tapasztalatokra építve a SAVARIA REHAB-TEAM Kft. olyan foglalkoztatási szervezetet hozott létre, amely a legveszélyeztetettebb (hajléktalan, roma, alacsony iskolai végzettségű, tartós munkanélküli, megváltozott munkaképességű) embereknek kínál lehetőséget munkaerő piaci esélyeik növelésére, továbbá segítséget nyújt részükre a társadalmi visszailleszkedéshez. Munkája során hajléktalan személyek részére különböző szociális és munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújt, Szombathely városában szervezi a közfoglalkoztatást és a közérdekű munkavégzést, pályázati tevékenysége mentén segíti a munkaerő-piaci szempontból valamilyen hátrányokkal küzdő társadalmi csoportok sikeres integrációját.

A társaság tevékenységét a jogszabályok és az alapító döntése, határozatai alapján az ügyvezető irányítja és szervezi. Az ügyvezető feladatai ellátása során a társaság nevében jár el, képviseleti jogát viszont az ügyek meghatározó csoportjára nézve – a társasági hierarchiában az alsóbb szinteken elhelyezkedő - a vezetői beosztású dolgozóira ruházhatja át. A társaság tevékenységét, működését, a pénzügyi fegyelmet az alapító által kijelölt Felügyelő Bizottság és könyvvizsgáló ellenőrzi.

A projektszervezet a pályázatok megvalósítási időszakában beolvad a szervezeti struktúrába, annak szerves részét alkotja, attól elválaszthatatlan, a társaság részeként egy belső egységet alkot. A projektgazda már a tervezési fázisban feltérképezi, beazonosítja azokat a belső szervezeti kapcsolatokat, együttműködési csatornákat, szükséges belső erőforrásokat, melyek szükségesek a hatékony projektműködéshez. A projektszemélyzet a program témájához kapcsolódó részlegek humán erőforrásaira is támaszkodhat a részlegek és a projektszemélyzet közötti zökkenőmentes kommunikáció a jó projektmunka alapfeltétele. A projekt a társaság minden belső erőforrásán kívül annak valamennyi a programmal összefüggő erőforrásait, kapcsolatait is hasznosíthatja.

 

 

Konzorciumi partnerek:
 

Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat;
9700 Szombathely, Széll Kálmán utca. 4.
Tel: +36 94 511-461
fax:  +36 94 314-653
szocialis94 [at] paloskaroly [dot] hu
 

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja Szombathely városban az idős emberek részére az alapszolgáltatásokat (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres segítségnyújtás), illetve működteti a családsegítő-, illetve gyermekjóléti szolgálatot. Az intézmény komplex segítséget nyújt a szolgáltatásait igénybe vevők önálló életvitelének és készségeinek erősítéséhez, segítő közösségek bevonásához, valamint ellátja a kliensek jogainak fokozott védelmét. A Központ működése során szerteágazó tapasztalatot szerzett a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelemben, valamint a családok társadalmi helyzetének javításában.

A szolgáltat Szombathely területén egy intézményi központtal és 11 telephelyen nyújtanak szolgáltatást.

Az intézmény által nyújtott főbb szolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, idősek átmeneti elhelyezése, családsegítő szolgáltatás, adósságkezelési szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekjóléti központ, családok átmeneti otthona, helyettes szülői ellátás, közösségi szociális munka, módszertani feladatok, speciális, egyéb szolgáltatások.

 

Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal
9700 Szombathely, Vörösmarty M. utca 11.
Tel: +36 94 501-374
fax:  +36 94 501-375
vasitegyesz [at] mail [dot] datanet [dot] hu
 

A Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat alaptevékenysége a Gyermekvédelmi szakszolgáltatásra, otthont nyújtó ellátásra, és általános iskolai oktatás biztosítására irányul.

Állami feladatként az intézmény a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás keretében kijelöli a nevelőszülőket, a gyermekotthonokat, javaslatokat, szakvéleményeket készít a gyermekek elhelyezésével kapcsolatosan, a gyermek örökbefogadásának szakmai előkészítését végzi. Közreműködik az örökbe adható, gyermekgondozásba történő kihelyezésében, véleményt ad az örökbefogadás engedélyezéséhez. Elvégzi az örökbe fogadni szándékozók alkalmassági vizsgálatát. Nyilvántartást vezet az örökbe fogadható gyermekekről és az örökbe fogadni szándékozókról, a nyilvántartás adatairól folyamatosan tájékoztatja a szakminisztérium gyermekvédelmi főosztályát. Családgondozást végez az ellátási köréhez tartozó gyermekek vér szerinti családjaiban. Utógondozást biztosít otthonteremtési támogatásban részesülő fiatal felnőttek részére. Szakmai és módszertani segítséget nyújt a szakellátásban résztvevőknek. Elősegíti a tudományos kutatómunka gyakorlati alkalmazását a szakellátásban.

Az intézmény otthont nyújtó ellátás keretében nevelőszülői hálózatot szervez, tart fenn és működtet normál és különleges ellátási szükségű gyermekek, valamint utógondozói ellátásban részesülők számára. Gyermekotthont tart fenn ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti és tartós nevelt gyermekek számára. Szükség szerint utógondozói ellátott fiatal felnőttek számára. Kiegészítő tevékenységként Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése között létrejött ellátási szerződés alapján a szombathelyi illetékességű gyermekek és fiatalkorúak részére gyermekotthonában átmeneti gondozást biztosít.

 

Együttműködő szervezetek:  

Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

SOS Ifjúsági Ház Sé

Kreditpontok

Az ön kreditpontja: Csak felhasználónak

Bejelentkezés

Támogatók

Projekt Arcai

Ocho Macho

Facebook